CEDR je jen jeden. Nebo to tak není?

Publikováno: 30.8.2017 | Autor: Lukáš Wagenknecht

Podle ustanovení § 75b zákona č. 218/2000, o rozpočtových pravidlech, Generální finanční ředitelství vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přenášet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje. Součást údajů o příjemci je rodné číslo. Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení poskytovatelé plní, stanoví ministerstvo vyhláškou.

Jde o legislativní ukotvení IS CEDR III, který již od roku 1998 eviduje dotace poskytnuté ze státního rozpočtu. Tento systém ale není jediným, kde lze získat podrobnější informace o dotacích státu.

Podle ustanovení dílu 5 (§ 18 a další) stejného zákona vede Ministerstvo financí další informační systém o dotacích a návratných finančních výpomocech na portálu https://www.dotinfo.cz. Tento systém eviduje dotace státu od roku 2012 a je v něm možné dohledat i konkrétní obsah rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vedle toho existuje mnoho dalších veřejně přístupných databází nebo systémů, které v otevřených datech bohužel nejsou.

Jde například o tabulku dotací ze strukurálních fondů na stránkách provozovaných Ministerstvem pro místní rozvoj, excelová tabulka přehledů poskytnutých investičních pobídek evidovaná agenturou Czechinvest, evidované dotace de minimis v registrované Ministerstvem zemědělství, dotace z programu rozvoje venkova atd.

Projekt Dotační parazit si klade ambici postupně integrovat jednotlivé databáze a současně podpořit přístup některých správců databází o dotacích státu tak, aby k nim měli občané co nejotevřenější přístup.