Stručný průvodce Dotačním parazitem

Publikováno: 2.10.2017 | Autor: Marek Sebera

Datové zdroje

CEDR III

Usnesením vlády č. 584/1997 a následně podle vyhlášky č. 286/2007 Sb. v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí (od 01. 01. 2011 na Generální finanční ředitelství) do centrálního registru v termínu finančního zúčtování se státním rozpočtem. Pro tyto účely byl vybudován a uveden do rutinního provozu informační systém Centrální registr dotací. IS CEDR III je systém, který umožňuje předávání informací o dotacích, návratných finančních výpomocích a obdobných transferech (dále jen dotace), příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie, z finančních mechanismů EHP a z Programu švýcarsko-české spolupráce a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. předávání informací pro účely kontrol ÚFO.

Systém neobsahuje informace o podpoře poskytované dle zákona č. 250/2000 Sb., proto v něm není možné dohledat například dotace v rámci regionálních operačních programů apod.

Obsahuje informace vkládané od roku 1998.

Podrobněji na: http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/CedrInfoISPages/CedrInfoPage.aspx

DotInfo

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR. Zprostředkovává zobrazení údajů podle zákona č. 171/2012 Sb.

Všechny informace zpřístupněné systémem DotInfo mají pouze informativní charakter. Ministerstvo financí správnost ani úplnost dokumentů a údajů od poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí neprověřuje.

Výhodou informací je možnost získat přístup ke konkrétnímu znění rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obsahuje informace vkládané po roce 2012.

Podrobněji na: https://www.dotinfo.cz/o-projektu

Portál strukturalni-fondy.cz

Portál provozovaný Ministerstvem pro místní rozvoj.  V seznamu operací (příjemců) naleznete všechny realizované projekty/operace v období 2014-2020 a 2007 – 2013. Jsou zde zařazeny pouze projekty s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory.

Seznam operací obsahuje povinné náležitosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

Seznam operací pro období 2014-2020 je aktualizován 1x měsíčně. Zpravidla se uzavírá k poslednímu dni v daném měsíci. Vložen je do 15. dne v následujícím měsíci.

Podrobněji na: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu

Investiční pobídky

Na webových stránkách agentury Czechinvest je ve formátu xls ucelený přehled o poskytnutých investičních pobídkách. Seznam obsahuje k 1. 10. 2017 celkově 1095 poskytnutých podpor. V přehledu uveřejněném ze strany agentury není k dispozici IČO u 911 příjemců investičních pobídek. Tyto informace byly v rámci projektu dotační parazit doplněny ověřením z portálu justice.cz.

Podrobněji na:  http://www.czechinvest.org/dwn-investicni-pobidky

Databáze dárců politických stran

V rámci projektu Dotační parazit byla zpracována databáze dárců parlamentních politických stran od roku 2012. Přehled obsahuje seznam všech poskytnutých peněžních a nepeněžních darů ze strany právnických osob nebo fyzických osob podnikatelů.

Hlídač smluv a registr smluv

V rámci Dotačního parazita máte možnost při ověřování dat o konkrétních příjemcích dotací přímého odkazu do aplikace https://www.hlidacsmluv.cz  a registr smluv https://smlouvy.gov.cz. Uživatel si tak jednoduše může ověřit smluvní vazby při dodávkách nebo jiných obchodních vztazích příjemce dotace s veřejnými subjekty.

Doporučená konfigurace

Při práci v Dotačním parazitovi doporučujeme využít freeware webový prohlížeč Google Chrom nebo Mozila Firefox.

Rychlé vyhledávání

Na úvodní straně Dotačního parazita můžete využít rychlé vyhledávání. Prostřednictvím příkazového řádku můžete zadat osobu, název společnosti nebo IČO. Před zadáním je nezbytné zvolit vyhledávání v sekci Příjemci (pro informace o příjemcích dotační podpory) nebo Poskytovatelé (pro informace o poskytovatelích dotační podpory).

Sekce Příjemci

Záložka Fyzické Osoby Nepodnikatelé

V této záložce je možné získat podrobnější informace o příjemcích dotace vedených v IS CEDR III. Jde o soukromé osoby nepodnikající, které nejsou v systému evidování pod IČO. V přehledu je možné získat informace o jménu, datu narození, městu bydliště, udělené podpoře, charakteru a její výši.

Data jsou limitována rozsahem, který je do IS vložen. Například dotační titul Zelená úsporám je v systému CEDR III zaveden v letech 2009 – 2017 celkem 9 krát, ale informace o konkrétních příjemcích neobsahuje.

Záložka Podle IČO

V této záložce je možné vyhledávat příjemce dotace právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele v IS CEDR III.  Systém umožňuje individuální vyhledávání dle IČO příjemce podpory, stejně jako hromadné vyhledávání více příjemců při zadání jejich IČO odděleného mezerou nebo čárkou.

Po zadání IČO se u příjemce dotací ukážou v jednotlivých záložkách informace o podpoře vedené v IS CEDR III, DotInfo, Strukturální-fondy.cz pro období 2007 – 2013 nebo 2014 – 2020, Investiční pobídky, Dary politickým stranám a Konsolidace (pokud je společnost součástí konsolidovaného celku sledovaného v systému Dotační parazit.

Mimo vyhledané informace má uživatel přehled o všech Aliasech příjemce (kód, pod kterým je v jednotlivých zdrojových databázích vedený; je možné a časté, že je jeden příjemce v systému zadaný opakovaně). Současně systém umožňuje přímé propojení s informacemi z registru smluv a hlídače smluv.

Záložka Podle Jména

V této záložce je možné vyhledávat příjemce dotace právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele v IS CEDR III.  Systém umožňuje individuální vyhledávání dle jména příjemce podpory.

Po zadání jména se u zvoleného příjemce dotací ukážou v jednotlivých záložkách informace o podpoře vedené v IS CEDR III, DotInfo, Strukturální-fondy.cz pro období 2007 – 2013 nebo 2014 – 2020, Investiční pobídky, Dary politickým stranám a Konsolidace (pokud je společnost součástí konsolidovaného celku sledovaného v systému Dotační parazit.

Mimo vyhledané informace má uživatel přehled o všech tzv. Aliasech příjemce (kód, pod kterým je v jednotlivých zdrojových databázích vedený; je možné a časté, že je jeden příjemce v systému zadaný opakovaně). Současně systém umožňuje přímé propojení s informacemi z registru smluv a hlídače smluv.

Záložka Podle Právní Formy

V této záložce je možné vyhledávání příjemců podle jednotlivých právních forem předdefinovaných a vyplněných v IS CEDR III. Je možné zadání jednotlivé dílčí právní formy nebo společné právní formy, která sdružuje několik věcně blízkých právních forem do skupin.

Po výběru konkrétní Právní Formy nebo Společné Právní formy je dále možné filtrovat příjemce podle jména nebo IČO.

Záložka Podle Sídla Příjemce

V této záložce má uživatel ucelený přehled o celkové podpoře udělených dotací na úrovni kraj, okres, obec a stát. V případě krajů je členěno na úrovni tzv. NUTS 2 regionů.

Je možné dále vyhledávat příjemce podle konkrétního názvu kraje, okresu nebo obce. Uživatel tak může získat přehled o příjemcích dotací v jeho regionu nebo o zahraničních příjemcích dotací z českého státního rozpočtu, včetně detailních informací ze všech databází při rozkliknutí detailu příjemce.

Záložka Dotace Dárců Politických Stran

V této záložce je ucelený přehled jednotlivých parlamentních politických stran a jejich dárců od roku 2012. V přehledu jsou data o darech právnických osob a fyzických osob podnikatelů tak, jak jsou prezentována jednotlivými politickými stranami v jejich výročních zprávách. Samotné zprávy je pro možné ověření v systému přímo otevřít.

Mimo informace o darech jednotlivých příjemců je součástí přehledu také seznam auditorů politických stran.

Záložka Konsolidovaní Příjemci Dotací

Dotační parazit umožňuje získat ucelenější přehled o dotacích, které získaly společnosti, jejichž konečnými vlastníky jsou nejbohatší čeští občané podle žebříčku Forbes.

Konsolidace je členěna dle konečného vlastníka nebo dle holdingů, které konečný vlastník ovládá. Databáze bude postupně doplňována. Informace o celkových částkách je nezbytné vnímat jako orientační vzhledem k limitní dostupnosti informací u některých holdingů, které jsou konsolidovány v zahraničí. Dalším limitujícím faktorem může být případné ovládání společností prostřednictvím anonymizovaných forem vlastnictví.

V přehledu společností ovládaných konečným vlastníkem nebo společností v jednotlivých holdinzích je současně informace o darech jednotlivým politickým stranám a o investičních pobídkách.

V přehledu je uvedena informace o procentním podílu vlastnictví ovládající osoby. Mimo to je možné v systému přímo otevřít výkaz, ze kterého byly informace o konsolidaci čerpány.

Sekce Poskytovatelé

Tato sekce poskytuje uživatelům Dotačního parazita získat unikátní přehled o struktuře poskytovaných dotací v jednotlivých informačních systémech včetně celkových objemů finančních částek v jednotlivých letech.

Záložka CEDR III – Dotační Úřady

V této záložce je možné získat přehled o jednotlivých úřadech a částkách dotací, které v jednotlivých letech poskytnuly.

Po zvolení konkrétního úřadu a roku je možné filtrovat příjemce podle jejich jména, udělené částky a dalších ukazatelů evidovaných v IS CEDR III.

Záložka CEDR III – Zdroje Financování

V této záložce je možné získat přehled o finančních tocích z jednotlivých rozpočtových kapitol, které v jednotlivých letech poskytnuly.

Oproti přehledu Dotační Úřady je možné získat přehled toků, kdy z jedné kapitoly poskytovali dotace různé úřady.

V přehledu jsou zdroje rozděleny na tuzemské a zahraniční.

Po zvolení konkrétního úřadu a roku je možné filtrovat příjemce podle jejich jména, udělené částky a dalších ukazatelů evidovaných v IS CEDR III.

Záložka CEDR III – Dotační Tituly

V této záložce je možné získat unikátní přehled všech dotačních titulů evidovaných v IS CEDR III. Systém umožňuje vyhledávání dle klíčových slov. Po zvolení konkrétního dotačního titulu uvidí uživatel přehled všech, příjemců podpory, kterým byla v rámci dotačního titulu v jednotlivých letech proplacena dotace.

Záložka CEDR III – Programy MMR

V této záložce je možné získat přehled o finančních tocích z dotačních programů poskytovaných dle zákona 218/2000, které jsou evidovány v IS CEDR III. Jde zejména o strukturální fondy, ale i jiné zahraniční dotační tituly jako například přeshraniční spolupráce, INTERREG nebo Program rozvoje venkova.

V této záložce není možné získat informace o dotacích poskytnutých dle zákona 250/2000, tedy například dotací z regionálních operačních programů

Po zvolení konkrétního úřadu a roku je možné filtrovat příjemce např. podle názvu projektu, kódu projektu nebo názvu příjemce.

Záložka CEDR III – Ostatní Programy

V této záložce je možné získat přehled o finančních tocích z dotačních programů poskytovaných dle zákona 218/2000, které jsou evidovány v IS CEDR III. Jde zejména o jiné dotační tituly mimo strukturální fondy.

Po zvolení konkrétního úřadu a roku je možné filtrovat příjemce např. podle názvu projektu, kódu projektu nebo názvu příjemce.

Záložka Investiční Pobídky

V této záložce je ucelený přehled o poskytnutých investičních pobídkách od roku 1998 do současnosti. V přehledu jsou podrobné informace o příjemci, částkách projektu, maximální míře podpory, typu pobídky atd.

Z přehledu není možné získat informaci o skutečně proplacených nebo vyúčtovaných částkách. Tuto informací z databáze Czechinvest není možné získat.

Záložka Strukturální Fondy 2007 – 2013

V této záložce je ucelený přehled o dotacích poskytnutých v rámci operačních programů ze strukturálních fondů pro období 2007 – 2013.

V přehledu jednotlivých operačních programů je možné získat podrobné informace o příjemci, názvu projektu, částkách schválených, proplacených a certifikovaných.

Záložka Strukturální Fondy 2014 – 2020

V této záložce je ucelený přehled o dotacích poskytnutých v rámci operačních programů ze strukturálních fondů pro období 2014 – 2020.

V přehledu jednotlivých operačních programů je možné získat podrobné informace o příjemci, názvu projektu, částkách schválených nebo proplacených.

Záložka DotInfo.cz

V této záložce je přehled dotací evidovaných v IS DotInfo.cz. Přehled je limitovaný kvalitou exportovaných dat ze strany jejich správce. Celkový počet dotací uvedených v systému DotInfo je 74.570. Z tohoto počtu je 67.910 veřejně publikovaných dotací, u kterých je možné identifikovat příjemce dle IČO. Tento počet dotací je možné v Dotačním parazitovi provázat s příjemci dotací a tak jednoduše propojit s ostatními databázemi.

Výhodou přehledu DotInfo.cz je, že je možné prostřednictvím přímého odkazu získat podrobnější informace o poskytnuté dotací (napři scan rozhodnutí). Dotace jsou evidovány až po roce 2012 dále.

Sekce Číselníky

V této sekci je možné ve formátu otevřených dat získat jednotlivé číselníky, které jsou obsaženy v IS CEDR III, nebo číselníky užívané v Dotačním Parazitovi

Záložka Statistika Využití Databáze

Jde o statistiku využití databáze a tabulek, s daty importovanými přímo ze systému CEDR III. Procenta ukazují počet nevyužitých nebo nevyplněných hodnot v daném sloupci.

Sekce Opendata

V této sekci jsou zveřejněny veškeré podstatné informace projektu Dotační parazit ve formátu otevřených dat.

Sekce Blog

V této sekci jsou krátké informativní články, které popisují průběh tvorby projektu, technické informace nebo aktuality a novinky.

Sekce Sestavy

V této sekci jsou prezentované zajímavé datové nebo grafické přehledy informací získaných z jednotlivých databází Dotačního parazita.